ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
bulletหลักโหรโดนใจ
bulletหลักโหร-ศิวเมษ
bulletโหรา-ประวัติศาสตร์
bulletโหรา-ไอที
bulletโหรา-โปรแกรม
bulletDemo/Freeware
bulletโปรแกรม Virgo07
bulletDelphi กับ Swiss Ephemeris
bulletผูกดวงออนไลน์กับ Astrotheme.com
bulletพิกัดภูมิศาสตร์ ประเทศไทย
bulletwebboard ผลัดกันเขียนเวียนกันอ่าน
dot
dot
bulletกำพล ภาระโภชน์ (Astroman) - ยูเรเนียน
bulletโรงเรียนโหราศาสตร์ไทยมาตรฐาน
bulletอดิเทพ ศรีรัตนไพฑูรย์ - ยูเรเนียน
bulletอาคม ชูจันทร์ - ยูเรเนียน, ลายมือ
bulletชาญชัย เดชะเสฏฐดี (ผู้ร่วมเขียนบทความ)
bulletอาจารย์ ธนกร ตันติถาวร - ยูเรเนียน
dot
dot
bulletประวัติ
bulletการติดต่อ
bulletภาพยนตร์ประวัติศาสตร์
bulletRojnChin's Channel (YouTube)
bulletRojnChin's Album (Picasa)
bulletร้านค้าออนไลน์
dot
dot
bulletโรงเรียน โหราศาสตร์ ฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมัน
bulletAstro.com
bulletพยากรณ์ดอทคอม
bulletมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ
bulletโหราศาสตร์แนวอาจารย์จรัญ พิกุล
bulletโหรายูเรเนียนดอทคอม
bulletบ้านฮวงจุ้ย
bulletวารสารโหราเวสม์
bulletUranianSoft.com
bulletดูดวงกับ GooSiam.com
bulletMyHora.com: ดูดวงยูเรเนียนออนไลน์
bulletAstro-Seek.com: Full Moons & New Moons
bulletAstro-Seek.com: Aspect Search Engine
bulletLatitude&Longitude เมืองต่างๆ ทั่วโลก
bulletIELTS British Council
bulletIELTS IDP
bulletMUIC
bulletรวม Link เว็บอื่นๆ ที่น่าสนใจ
bulletแผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์


CURRENT MOON


dot
สั่ง Printer วาด จานคำนวณ ด้วย Delphi article
วันที่ 04/08/2012   11:34:50

การเขียนโปรแกรมสั่งงานเครื่องพิมพ์ เป็นเรื่องที่ตำราต่างๆ ไม่ค่อยจะได้กล่าวถึง ไม่ทราบว่าจะต้องการกั๊กหรืออย่างไร ด้านการเขียน โปรแกรมโหราศาสตร์ โดยเฉพาะ โหราศาสตร์ยูเรเนียน เคยพบว่าบางโปรแกรมก็ไม่ได้ใส่ฟังก์ชันด้านการพิมพ์ไว้ จะเป็นเพราะเน้นลูกเล่นตัวโปรแกรมในหน้าจอจนไม่เห็นความสำคัญ หรือไม่รู้เรื่องการสั่งพิมพ์จริงๆ ก็ไม่ทราบ หากเป็นโปรแกรมฟรี ก็พอเข้าใจได้ แต่ถ้าเป็นโปรแกรมที่ต้องซื้อแล้ว ถ้าพิมพ์อะไรไม่ได้จะรู้สึกว่าขาดสิ่งสำคัญไปมาก

ในการเขียนโปรแกรมด้วย Delphi นั้น จากหลักการ OOP (Object Oriented Programming) ได้ทำให้การสั่งวาดภาพด้วย Component ต่างๆ ในหน้าจอ กับการวาดภาพทางเครื่องพิมพ์สามารถทำได้ในลักษณะเดียวกัน ดังเช่นการสั่งวาดวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 600 Pixel ใน TImage อาจใช้คำสั่งว่า Image1.Canvas.Ellipse(0,0,600,600); เมื่อใช้คำสั่งวาดวงกลมในขนาด Pixel เดียวกันนี้ทางเครื่องพิมพ์ ก็ใช้คำสั่งว่า Printer.Canvas.Ellipse(0,0,600,600);

ปัญหามีอยู่ว่าจำนวน Pixel ในหน้าจอคอมพิวเตอร์มีจำกัดว่าในหน้ากระดาษที่พิมพ์ทางเครื่องพิมพ์มากนัก ตัวอย่างจากสถิติการชมเว็บไซต์ทั่วไปขณะนี้พบว่า user ส่วนใหญ่จะใช้ Resolution ที่ 1024X768 Pixel แต่ถ้าเป็นการพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์ที่มีความละเอียดหลากหลาย ตั้งแต่ประมาณ 600 จุดต่อนิ้วขึ้นไป หรือเฉลี่ย 1200 จุดต่อนิ้ว ภาพที่เต็มหน้าจอ 1024 Pixel เมื่อออกทางเครื่องพิมพ์จะเหลือขนาดไม่ถึง 1 นิ้วเลย

หากนำเอาภาพที่สั่งวาดทางหน้าจอไป copy ออกทางเครื่องพิมพ์ให้ขยายใหญ่เต็มกระดาษตามสัดส่วนล่ะ จากที่ผมเคยใช้วิธีนี้กับภาพดวงในโปรแกรมรุ่นเก่า ผลปรากฏว่าขนาดเส้นต่างๆ ใหญ่ขึ้นตามไปด้วย ดูไม่สวยงาม ในโปรแกรมรุ่นหลังๆ ผมจึงใช้วิธีการสั่งวาดทางเครื่องพิมพ์โดยใช้คำสั่งเดียวกัน แต่กำหนดสัดส่วนของภาพใหม่หมด ดังเช่นในโปรแกรมตัวอย่างข้างล่าง โดยอิงกับขนาด จานคำนวณ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เซ็นติเมตร และการตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ที่จะใช้งานมีขนาดความละเอียด (Resolution) เท่าไหร่ สำหรับคนที่ไม่ได้เรียนเน้นมาทางคำนวณอย่างผมก็เล่นเอาเหนื่อยกว่าจะกำหนดสัดส่วนที่ถูกใจได้ แต่ทำเสร็จแล้วก็คุ้มครับ ลองศึกษาจาก Source Code ข้างล่างนะครับ หรือ Download ได้ที่นี่ -->  PrintDialDemo.zip (181.89 KB)

 

Source Code สำหรับสร้าง Form

object Form1: TForm1
   Left = 345
   Top = 126
   BorderIcons = [biSystemMenu, biMinimize]
   BorderStyle = bsSingle
   Caption = 'ตัวอย่างการสั่งพิมพ์ด้วยคำสั่งวาดภาพ'
   ClientHeight = 407
   ClientWidth = 363
   Color = clBtnFace
   Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
   Font.Color = clWindowText
   Font.Height = -11
   Font.Name = 'MS Sans Serif'
   Font.Style = []
   OldCreateOrder = False
   Position = poDesktopCenter
   OnCreate = FormCreate
   PixelsPerInch = 96
   TextHeight = 13
   object Image1: TImage
      Left = 0
      Top = 0
      Width = 361
      Height = 361
   end
   object BitBtn1: TBitBtn
      Left = 280
      Top = 368
      Width = 75
      Height = 25
      TabOrder = 0
      Kind = bkClose
   end
   object Button1: TButton
      Left = 189
      Top = 368
      Width = 75
      Height = 25
      Caption = 'สั่งพิมพ์'
      Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
      Font.Color = clWindowText
      Font.Height = -11
      Font.Name = 'MS Sans Serif'
      Font.Style = [fsBold]
      ParentFont = False
      TabOrder = 1
      OnClick = Button1Click
   end
   object PrintDialog1: TPrintDialog
      Left = 128
      Top = 368
   end
end

 


 

Source Code ตัวโปรแกรม

unit Unit1;

interface

uses
   Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
   ExtCtrls, Math, StdCtrls, Buttons, Printers;

type
   TForm1 = class(TForm)
   Image1: TImage;
   BitBtn1: TBitBtn;
   Button1: TButton;
   PrintDialog1: TPrintDialog;
   procedure FormCreate(Sender: TObject);
   procedure Button1Click(Sender: TObject);

private
{ Private declarations }
   ChartSize, ChartCenter, X1,X2,Y1,Y2 : Integer;
   Index, SubIndex : Real;
   PixelsInInchX: integer; { Stores Pixels per inch }
   PixelsInInchY: integer;
   PixelsInCentX: integer;
   PixelsInCentY: integer;
   PageW, PageH, CenterPageX, CenterPageY : Integer;
   Function Normal360(x : Real):Real;
   Procedure DrawDial360;
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation


{$R *.DFM}

Function TForm1.Normal360(x : Real):Real;
begin
   Repeat
   if X<0 then X := X+360;
   if X>=360 then X := X-360;
   until (X>=0)and(X<360);
   Result := X;
end;

Procedure TForm1.DrawDial360;
Var I,E : Integer;
begin
   With Image1.Canvas do begin
      Pen.Color := RGB ( 0, 0, 85);
      Image1.Canvas.Brush.Style := bsSolid;
      Rectangle( 0, 0,ChartSize,ChartSize);
      Pen.Color := RGB (255, 0,64);
      Image1.Canvas.Brush.Style := bsClear;
      Ellipse(ChartCenter-140, ChartCenter-140, ChartCenter+140, ChartCenter+140);
      Pen.Color := ClPurple;
      Ellipse(ChartCenter-120, ChartCenter-120, ChartCenter+120, ChartCenter+120);
      Ellipse(ChartCenter-10, ChartCenter-10, ChartCenter+10, ChartCenter+10);

      for I:=1 to 12 do begin // 12 Main Lines
         SubIndex := Index+(I*30); Normal360(SubIndex);
         X1 := ChartCenter-Trunc(140*Sin(SubIndex*pi/180));
        Y1 := ChartCenter-Trunc(140*Cos(SubIndex*pi/180));
        X2 := ChartCenter-Trunc(10*Sin(SubIndex*pi/180));
         Y2 := ChartCenter-Trunc(10*Cos(SubIndex*pi/180));
         Case I of
           3 : Pen.Color := RGB(0,0,255); // First House
           12 : Pen.Color := RGB(255,0,0); // Tenth House
        else Pen.Color := ClPurple;
      end;
     Moveto(X1,Y1);
     Lineto(X2,Y2);
     if I in [3,6,9,12] then begin // Arrow on Square Point
        X2 := ChartCenter-Trunc(120*Sin((SubIndex+5)*pi/180));
        Y2 := ChartCenter-Trunc(120*Cos((SubIndex+5)*pi/180));
        Moveto(X1,Y1); Lineto(X2,Y2);
        X2 := ChartCenter-Trunc(120*Sin((SubIndex-5)*pi/180));
        Y2 := ChartCenter-Trunc(120*Cos((SubIndex-5)*pi/180));
         Moveto(X1,Y1); Lineto(X2,Y2);
      end;
   end;

      Pen.Color := RGB(255,0,64);
      for I:=0 to 3 do begin // Arrow at 4 of 45 Degree
         SubIndex := Index+45+(I*90); Normal360(SubIndex);
         X1 := ChartCenter-Trunc(140*Sin(SubIndex*pi/180));
         Y1 := ChartCenter-Trunc(140*Cos(SubIndex*pi/180));
         X2 := ChartCenter-Trunc(120*Sin(SubIndex*pi/180));
        Y2 := ChartCenter-Trunc(120*Cos(SubIndex*pi/180));
         Moveto(X1,Y1);
         Lineto(X2,Y2);

         X2 := ChartCenter-Trunc(120*Sin((SubIndex+2)*pi/180));
         Y2 := ChartCenter-Trunc(120*Cos((SubIndex+2)*pi/180));
         Moveto(X1,Y1); Lineto(X2,Y2);
         X2 := ChartCenter-Trunc(120*Sin((SubIndex-2)*pi/180));
         Y2 := ChartCenter-Trunc(120*Cos((SubIndex-2)*pi/180));
         Moveto(X1,Y1); Lineto(X2,Y2);
      end;

      for I:=1 to 71 do // Every 5 Degree
      if I in [6,9,12,18,24,27,30,36,42,45,48,54,60,63,66] then else
      begin
         SubIndex := Index+(I*5); Normal360(SubIndex);
         if (I mod 3)=0 then E:=125 else E:=130;
         X1 := ChartCenter-Trunc(140*Sin(SubIndex*pi/180));
         Y1 := ChartCenter-Trunc(140*Cos(SubIndex*pi/180));
         X2 := ChartCenter-Trunc(E*Sin(SubIndex*pi/180));
         Y2 := ChartCenter-Trunc(E*Cos(SubIndex*pi/180));
         Moveto(X1,Y1);
         Lineto(X2,Y2);
      end;

      for I := 1 to 359 do // Mini Lines Every Degree
      if (I mod 5) = 0 then else
     begin
         SubIndex := Index+I; Normal360(SubIndex);
         X1 := ChartCenter-Trunc(140*Sin(SubIndex*pi/180));
         Y1 := ChartCenter-Trunc(140*Cos(SubIndex*pi/180));
         X2 := ChartCenter-Trunc(135*Sin(SubIndex*pi/180));
         Y2 := ChartCenter-Trunc(135*Cos(SubIndex*pi/180));
        Moveto(X1,Y1);
         Lineto(X2,Y2);
      end;
   end; // With
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
   ChartSize := Image1.Width;
   ChartCenter := Round(ChartSize/2);
   Index := 90;
   DrawDial360;
end;


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
Var I,E : Integer; EE, Index90, SubIndex90 : Real;
begin
   if PrintDialog1.Execute then begin
      PixelsInInchx := GetDeviceCaps(Printer.Handle, LOGPIXELSX); { Get Pixels per inch horizonally}
      PixelsInInchY := GetDeviceCaps(Printer.Handle, LOGPIXELSY); { Get Pixels per inch vertically}
      PixelsInCentX := Trunc(PixelsInInchx / 2.54);
      PixelsInCentY := Trunc(PixelsInInchY / 2.54);
      PageW := Printer.PageWidth;
      PageH := Printer.PageHeight;
      CenterPageX := PageW div 2;
      CenterPageY := (PageH div 2)-Trunc(3.5*PixelsInCentY);
      Try
         Printer.BeginDoc;
         Application.ProcessMessages; { Allow Drawing of abort box }
         With Printer.Canvas do begin
            Brush.Style := bsClear;
            Font.Name := 'AngsanaUPC';
            Font.Size := 16;
            TextOut(PixelsInCentX, PixelsInCentY, 'Test Printing with Delphi');

             if PixelsInInchX<300 then Pen.Width :=1 else Pen.Width := 3;
             Pen.Color := RGB ( 0, 0, 85);
            Ellipse(Trunc(CenterPagex-PixelsInCentx*0.3), Trunc(CenterPageY-PixelsInCentY*0.3),
            Trunc(CenterPagex+PixelsInCentx*0.3), Trunc(CenterPageY+PixelsInCentY*0.3));
            Ellipse(Trunc(CenterPagex-PixelsInCentx*6), Trunc(CenterPageY-PixelsInCentY*6),
           Trunc(CenterPagex+PixelsInCentx*6), Trunc(CenterPageY+PixelsInCentY*6));
            Ellipse(Trunc(CenterPagex-PixelsInCentx*5.0), Trunc(CenterPageY-PixelsInCentY*5.0),
            Trunc(CenterPagex+PixelsInCentx*5.0), Trunc(CenterPageY+PixelsInCentY*5.0));
         end; // with Printer

         With Printer.Canvas do begin

            for I:=1 to 12 do begin // 12 Main Lines
               SubIndex := Index+(I*30); Normal360(SubIndex);
               X1 := CenterPageX-Trunc(PixelsInCentX*6*Sin(SubIndex*pi/180));
               Y1 := CenterPageY-Trunc(PixelsInCentY*6*Cos(SubIndex*pi/180));
               X2 := CenterPageX-Trunc(PixelsInCentX*0.3*Sin(SubIndex*pi/180));
               Y2 := CenterPageY-Trunc(PixelsInCentY*0.3*Cos(SubIndex*pi/180));
               Case I of
                  3 : begin // First House
                     Pen.Color := RGB(0,0,255);
                  end;
                  12 : begin // Tenth House
                     Pen.Color := RGB(255,0,0);
                  end;
               else Pen.Color := ClPurple;
               end;
               Moveto(X1,Y1);
               Lineto(X2,Y2);


               X2 := CenterPageX-Trunc(PixelsInCentX*4.0*Sin((SubIndex-15)*pi/180));
               Y2 := CenterPageY-Trunc(PixelsInCentY*4.0*Cos((SubIndex-15)*pi/180));
               X2 := X2-Trunc((PixelsInCentX*0.5)/(PixelsInCentX*12)*(CenterPageX+(PixelsInCentX*6)-X2));
               Y2 := Y2-Trunc((PixelsInCentY*0.5)/(PixelsInCentY*12)*(CenterPageY+(PixelsInCentY*6)-Y2));

               if I in [3,6,9,12] then begin // Arrow on Square Point
                  X2 := CenterPageX-Trunc(PixelsInCentX*5.0*Sin((SubIndex+2)*pi/180));
                  Y2 := CenterPageY-Trunc(PixelsInCentY*5.0*Cos((SubIndex+2)*pi/180));
                  Moveto(X1,Y1); Lineto(X2,Y2);
                  X2 := CenterPageX-Trunc(PixelsInCentX*5.0*Sin((SubIndex-2)*pi/180));
                  Y2 := CenterPageY-Trunc(PixelsInCentY*5.0*Cos((SubIndex-2)*pi/180));
                  Moveto(X1,Y1); Lineto(X2,Y2);
               end;
            end;

            Pen.Color := RGB(255,0,64);
            for I:=0 to 3 do begin // Arrow at 4 of 45 Degree
               SubIndex := Index+45+(I*90); Normal360(SubIndex);
               X1 := CenterPageX-Trunc(PixelsInCentX*6*Sin(SubIndex*pi/180));
               Y1 := CenterPageY-Trunc(PixelsInCentY*6*Cos(SubIndex*pi/180));
               X2 := CenterPageX-Trunc(PixelsInCentX*5.0*Sin(SubIndex*pi/180));
               Y2 := CenterPageY-Trunc(PixelsInCentY*5.0*Cos(SubIndex*pi/180));
               Moveto(X1,Y1);
               Lineto(X2,Y2);
               X2 := CenterPageX-Trunc(PixelsInCentX*5.0*Sin((SubIndex+2)*pi/180));
               Y2 := CenterPageY-Trunc(PixelsInCentY*5.0*Cos((SubIndex+2)*pi/180));
               Moveto(X1,Y1); Lineto(X2,Y2);
               X2 := CenterPageX-Trunc(PixelsInCentX*5.0*Sin((SubIndex-2)*pi/180));
               Y2 := CenterPageY-Trunc(PixelsInCentY*5.0*Cos((SubIndex-2)*pi/180));
               Moveto(X1,Y1); Lineto(X2,Y2);
            end;

            for I:=1 to 71 do // Every 5 Degree
            if I in [6,9,12,18,24,27,30,36,42,45,48,54,60,63,66] then else
            begin
               SubIndex := Index+(I*5); Normal360(SubIndex);
               if (I mod 3)=0 then EE:=5.2 else EE:=5.5;
               X1 := CenterPageX-Trunc(PixelsInCentX*6*Sin(SubIndex*pi/180));
               Y1 := CenterPageY-Trunc(PixelsInCentY*6*Cos(SubIndex*pi/180));
               X2 := CenterPageX-Trunc(PixelsInCentX*EE*Sin(SubIndex*pi/180));
               Y2 := CenterPageY-Trunc(PixelsInCentY*EE*Cos(SubIndex*pi/180));
               Moveto(X1,Y1);
               Lineto(X2,Y2);
            end;
            for I := 1 to 359 do // Mini Lines Every Degree
            if (I mod 5) = 0 then else
            begin
               SubIndex := Index+I; Normal360(SubIndex);
               X1 := CenterPageX-Trunc(PixelsInCentX*6*Sin(SubIndex*pi/180));
               Y1 := CenterPageY-Trunc(PixelsInCentY*6*Cos(SubIndex*pi/180));
               X2 := CenterPageX-Trunc(PixelsInCentX*5.7*Sin(SubIndex*pi/180));
               Y2 := CenterPageY-Trunc(PixelsInCentY*5.7*Cos(SubIndex*pi/180));
               Moveto(X1,Y1);
               Lineto(X2,Y2);
            end;

         end;
         Printer.EndDoc;
         except
            on E: Exception do MessageDlg(E.Message, mtError, [mbok], 0);
        end;
      end;
   end;

end.


 

 สินค้าที่อาจเกี่ยวข้องจาก ร้านค้าออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โปรแกรมโหราศาสตร์

โปรแกรมโหราศาสตร์ยูเรเนียน Virgo07 วันที่ 08/10/2010   07:16:55 article
Virgo06 โปรแกรม โหราศาสตร์ยูเรเนียน วันที่ 04/03/2018   22:26:48 article
Demo/Freeware วันที่ 23/10/2017   19:37:57
Chayanan โปรแกรม โหราศาสตร์ไทย มาตรฐาน ตามแนวทางอาจารย์ ส. ไชยนันทน์ วันที่ 15/06/2009   21:43:10 article
ก้าวแรกการวาดภาพจานคำนวณให้ปรับขนาดตามหน้าต่างโปรแกรม (Delphi) วันที่ 05/08/2012   15:42:04
คำนวณ ดวงไทยนิรายนะ ด้วย Swiss Ephemeris วันที่ 04/08/2012   11:36:42 article
จุดประสงค์ของ Virgo Project วันที่ 04/08/2012   11:37:19 article
Delphi กับ Swiss Ephemeris วันที่ 04/08/2012   11:39:51 article
Open Source ทางเลือกใหม่ในการพัฒนา โปรแกรม โหราศาสตร์ (?) วันที่ 04/08/2012   11:41:02 article
สูตรการคำนวณ จันทร์ดับ – จันทร์เพ็ญ (New Moon – Full Moon) วันที่ 04/08/2012   11:43:18 article
แนะนำ Lazarus ผู้จะมาสวมรอย Delphi (?) วันที่ 04/08/2012   11:44:45 article
รวมข้อข้องใจ (FAQ) เกี่ยวกับ โปรแกรมโหราศาสตร์ ของนายโรจน์ วันที่ 04/08/2012   11:45:33 article
โปรแกรม โหราศาสตร์ ยูเรเนียน Virgo05 วันที่ 15/06/2009   21:56:17 article
โปรแกรม โหราศาสตร์ ยูเรเนียน Virgo04 วันที่ 15/06/2009   21:56:45 article
ว่าด้วย Source Code โปรแกรม โหราศาสตร์ วันที่ 04/08/2012   11:47:05 article
โปรแกรมตัวอย่าง การวาดและหมุน จานคำนวณ 360 องศา (Delphi) วันที่ 15/06/2009   22:00:22Copyright © 2010 All Rights Reserved.
| โหรา-ประวัติศาสตร์ | โหรา-ไอที | หลักโหรโดนใจ | บทความสมทบ | โหรา-โปรแกรม | ผู้จัดทำ/ผู้สนับสนุน | Site Map |

Custom Search


ติดต่อนายโรจน์ E-mail: webmaster@rojn-info.com
หรือ Mobile: 08-1697-3098
(อาจไม่สะดวกรับสายในบางเวลา)
ยังไม่เปิดสอนและไม่รับพยากรณ์เป็นส่วนตัว
กรุณาอย่าใช้โทรศัพท์หรือส่งอีเมล์มาขอดูดวง เพราะไม่มีเวลาตอบมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ โหราศาสตร์แนว อ.จรัญ พิกุล - AstroClassical.com HoraUranian.com ดูดวง
โหราศาสตร์กับเครื่องประดับ บ้านฮวงจุ้ย (fengshuihut.com) ตลาดวิชาฮวงจุ้ยและดวงจีน ผูกดวง/ยูเรเนียนออนไลน์ (MyHora.com)

รวมลิงค์ : เว็บอื่นๆ ที่น่าสนใจ
eXTReMe Tracker