ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
dot
dot
bulletหลักโหรโดนใจ
bulletหลักโหร-ศิวเมษ
bulletโหรา-ประวัติศาสตร์
bulletโหรา-ไอที
bulletโหรา-โปรแกรม
bulletDemo/Freeware
bulletโปรแกรม Virgo07
bulletDelphi กับ Swiss Ephemeris
bulletผูกดวงออนไลน์กับ Astrotheme.com
bulletพิกัดภูมิศาสตร์ ประเทศไทย
bulletwebboard ผลัดกันเขียนเวียนกันอ่าน
dot
dot
bulletกำพล ภาระโภชน์ (Astroman) - ยูเรเนียน
bulletโรงเรียนโหราศาสตร์ไทยมาตรฐาน
bulletอดิเทพ ศรีรัตนไพฑูรย์ - ยูเรเนียน
bulletอาคม ชูจันทร์ - ยูเรเนียน, ลายมือ
bulletชาญชัย เดชะเสฏฐดี (ผู้ร่วมเขียนบทความ)
bulletอาจารย์ ธนกร ตันติถาวร - ยูเรเนียน
dot
dot
bulletประวัติ
bulletการติดต่อ
bulletภาพยนตร์ประวัติศาสตร์
bulletRojnChin's Channel (YouTube)
bulletRojnChin's Blog
bulletร้านค้าออนไลน์
dot
dot
bulletโรงเรียน โหราศาสตร์ ฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมัน
bulletAstro.com
bulletพยากรณ์ดอทคอม
bulletมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ
bulletโหราศาสตร์แนวอาจารย์จรัญ พิกุล
bulletโหรายูเรเนียนดอทคอม
bulletบ้านฮวงจุ้ย
bulletวารสารโหราเวสม์
bulletUranianSoft.com
bulletดูดวงกับ GooSiam.com
bulletMyHora.com: ดูดวงยูเรเนียนออนไลน์
bulletAstro-Seek.com: Full Moons & New Moons
bulletAstro-Seek.com: Aspect Search Engine
bulletLatitude&Longitude เมืองต่างๆ ทั่วโลก
bulletIELTS British Council
bulletIELTS IDP
bulletMUIC
bulletรวม Link เว็บอื่นๆ ที่น่าสนใจ
bulletแผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์


CURRENT MOON


dot
สั่ง Printer วาด จานคำนวณ ด้วย Delphi article
วันที่ 04/08/2012   11:34:50

การเขียนโปรแกรมสั่งงานเครื่องพิมพ์ เป็นเรื่องที่ตำราต่างๆ ไม่ค่อยจะได้กล่าวถึง ไม่ทราบว่าจะต้องการกั๊กหรืออย่างไร ด้านการเขียน โปรแกรมโหราศาสตร์ โดยเฉพาะ โหราศาสตร์ยูเรเนียน เคยพบว่าบางโปรแกรมก็ไม่ได้ใส่ฟังก์ชันด้านการพิมพ์ไว้ จะเป็นเพราะเน้นลูกเล่นตัวโปรแกรมในหน้าจอจนไม่เห็นความสำคัญ หรือไม่รู้เรื่องการสั่งพิมพ์จริงๆ ก็ไม่ทราบ หากเป็นโปรแกรมฟรี ก็พอเข้าใจได้ แต่ถ้าเป็นโปรแกรมที่ต้องซื้อแล้ว ถ้าพิมพ์อะไรไม่ได้จะรู้สึกว่าขาดสิ่งสำคัญไปมาก

ในการเขียนโปรแกรมด้วย Delphi นั้น จากหลักการ OOP (Object Oriented Programming) ได้ทำให้การสั่งวาดภาพด้วย Component ต่างๆ ในหน้าจอ กับการวาดภาพทางเครื่องพิมพ์สามารถทำได้ในลักษณะเดียวกัน ดังเช่นการสั่งวาดวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 600 Pixel ใน TImage อาจใช้คำสั่งว่า Image1.Canvas.Ellipse(0,0,600,600); เมื่อใช้คำสั่งวาดวงกลมในขนาด Pixel เดียวกันนี้ทางเครื่องพิมพ์ ก็ใช้คำสั่งว่า Printer.Canvas.Ellipse(0,0,600,600);

ปัญหามีอยู่ว่าจำนวน Pixel ในหน้าจอคอมพิวเตอร์มีจำกัดว่าในหน้ากระดาษที่พิมพ์ทางเครื่องพิมพ์มากนัก ตัวอย่างจากสถิติการชมเว็บไซต์ทั่วไปขณะนี้พบว่า user ส่วนใหญ่จะใช้ Resolution ที่ 1024X768 Pixel แต่ถ้าเป็นการพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์ที่มีความละเอียดหลากหลาย ตั้งแต่ประมาณ 600 จุดต่อนิ้วขึ้นไป หรือเฉลี่ย 1200 จุดต่อนิ้ว ภาพที่เต็มหน้าจอ 1024 Pixel เมื่อออกทางเครื่องพิมพ์จะเหลือขนาดไม่ถึง 1 นิ้วเลย

หากนำเอาภาพที่สั่งวาดทางหน้าจอไป copy ออกทางเครื่องพิมพ์ให้ขยายใหญ่เต็มกระดาษตามสัดส่วนล่ะ จากที่ผมเคยใช้วิธีนี้กับภาพดวงในโปรแกรมรุ่นเก่า ผลปรากฏว่าขนาดเส้นต่างๆ ใหญ่ขึ้นตามไปด้วย ดูไม่สวยงาม ในโปรแกรมรุ่นหลังๆ ผมจึงใช้วิธีการสั่งวาดทางเครื่องพิมพ์โดยใช้คำสั่งเดียวกัน แต่กำหนดสัดส่วนของภาพใหม่หมด ดังเช่นในโปรแกรมตัวอย่างข้างล่าง โดยอิงกับขนาด จานคำนวณ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เซ็นติเมตร และการตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ที่จะใช้งานมีขนาดความละเอียด (Resolution) เท่าไหร่ สำหรับคนที่ไม่ได้เรียนเน้นมาทางคำนวณอย่างผมก็เล่นเอาเหนื่อยกว่าจะกำหนดสัดส่วนที่ถูกใจได้ แต่ทำเสร็จแล้วก็คุ้มครับ ลองศึกษาจาก Source Code ข้างล่างนะครับ หรือ Download ได้ที่นี่ -->  PrintDialDemo.zip (181.89 KB)

 

Source Code สำหรับสร้าง Form

object Form1: TForm1
   Left = 345
   Top = 126
   BorderIcons = [biSystemMenu, biMinimize]
   BorderStyle = bsSingle
   Caption = 'ตัวอย่างการสั่งพิมพ์ด้วยคำสั่งวาดภาพ'
   ClientHeight = 407
   ClientWidth = 363
   Color = clBtnFace
   Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
   Font.Color = clWindowText
   Font.Height = -11
   Font.Name = 'MS Sans Serif'
   Font.Style = []
   OldCreateOrder = False
   Position = poDesktopCenter
   OnCreate = FormCreate
   PixelsPerInch = 96
   TextHeight = 13
   object Image1: TImage
      Left = 0
      Top = 0
      Width = 361
      Height = 361
   end
   object BitBtn1: TBitBtn
      Left = 280
      Top = 368
      Width = 75
      Height = 25
      TabOrder = 0
      Kind = bkClose
   end
   object Button1: TButton
      Left = 189
      Top = 368
      Width = 75
      Height = 25
      Caption = 'สั่งพิมพ์'
      Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
      Font.Color = clWindowText
      Font.Height = -11
      Font.Name = 'MS Sans Serif'
      Font.Style = [fsBold]
      ParentFont = False
      TabOrder = 1
      OnClick = Button1Click
   end
   object PrintDialog1: TPrintDialog
      Left = 128
      Top = 368
   end
end

 


 

Source Code ตัวโปรแกรม

unit Unit1;

interface

uses
   Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
   ExtCtrls, Math, StdCtrls, Buttons, Printers;

type
   TForm1 = class(TForm)
   Image1: TImage;
   BitBtn1: TBitBtn;
   Button1: TButton;
   PrintDialog1: TPrintDialog;
   procedure FormCreate(Sender: TObject);
   procedure Button1Click(Sender: TObject);

private
{ Private declarations }
   ChartSize, ChartCenter, X1,X2,Y1,Y2 : Integer;
   Index, SubIndex : Real;
   PixelsInInchX: integer; { Stores Pixels per inch }
   PixelsInInchY: integer;
   PixelsInCentX: integer;
   PixelsInCentY: integer;
   PageW, PageH, CenterPageX, CenterPageY : Integer;
   Function Normal360(x : Real):Real;
   Procedure DrawDial360;
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation


{$R *.DFM}

Function TForm1.Normal360(x : Real):Real;
begin
   Repeat
   if X<0 then X := X+360;
   if X>=360 then X := X-360;
   until (X>=0)and(X<360);
   Result := X;
end;

Procedure TForm1.DrawDial360;
Var I,E : Integer;
begin
   With Image1.Canvas do begin
      Pen.Color := RGB ( 0, 0, 85);
      Image1.Canvas.Brush.Style := bsSolid;
      Rectangle( 0, 0,ChartSize,ChartSize);
      Pen.Color := RGB (255, 0,64);
      Image1.Canvas.Brush.Style := bsClear;
      Ellipse(ChartCenter-140, ChartCenter-140, ChartCenter+140, ChartCenter+140);
      Pen.Color := ClPurple;
      Ellipse(ChartCenter-120, ChartCenter-120, ChartCenter+120, ChartCenter+120);
      Ellipse(ChartCenter-10, ChartCenter-10, ChartCenter+10, ChartCenter+10);

      for I:=1 to 12 do begin // 12 Main Lines
         SubIndex := Index+(I*30); Normal360(SubIndex);
         X1 := ChartCenter-Trunc(140*Sin(SubIndex*pi/180));
        Y1 := ChartCenter-Trunc(140*Cos(SubIndex*pi/180));
        X2 := ChartCenter-Trunc(10*Sin(SubIndex*pi/180));
         Y2 := ChartCenter-Trunc(10*Cos(SubIndex*pi/180));
         Case I of
           3 : Pen.Color := RGB(0,0,255); // First House
           12 : Pen.Color := RGB(255,0,0); // Tenth House
        else Pen.Color := ClPurple;
      end;
     Moveto(X1,Y1);
     Lineto(X2,Y2);
     if I in [3,6,9,12] then begin // Arrow on Square Point
        X2 := ChartCenter-Trunc(120*Sin((SubIndex+5)*pi/180));
        Y2 := ChartCenter-Trunc(120*Cos((SubIndex+5)*pi/180));
        Moveto(X1,Y1); Lineto(X2,Y2);
        X2 := ChartCenter-Trunc(120*Sin((SubIndex-5)*pi/180));
        Y2 := ChartCenter-Trunc(120*Cos((SubIndex-5)*pi/180));
         Moveto(X1,Y1); Lineto(X2,Y2);
      end;
   end;

      Pen.Color := RGB(255,0,64);
      for I:=0 to 3 do begin // Arrow at 4 of 45 Degree
         SubIndex := Index+45+(I*90); Normal360(SubIndex);
         X1 := ChartCenter-Trunc(140*Sin(SubIndex*pi/180));
         Y1 := ChartCenter-Trunc(140*Cos(SubIndex*pi/180));
         X2 := ChartCenter-Trunc(120*Sin(SubIndex*pi/180));
        Y2 := ChartCenter-Trunc(120*Cos(SubIndex*pi/180));
         Moveto(X1,Y1);
         Lineto(X2,Y2);

         X2 := ChartCenter-Trunc(120*Sin((SubIndex+2)*pi/180));
         Y2 := ChartCenter-Trunc(120*Cos((SubIndex+2)*pi/180));
         Moveto(X1,Y1); Lineto(X2,Y2);
         X2 := ChartCenter-Trunc(120*Sin((SubIndex-2)*pi/180));
         Y2 := ChartCenter-Trunc(120*Cos((SubIndex-2)*pi/180));
         Moveto(X1,Y1); Lineto(X2,Y2);
      end;

      for I:=1 to 71 do // Every 5 Degree
      if I in [6,9,12,18,24,27,30,36,42,45,48,54,60,63,66] then else
      begin
         SubIndex := Index+(I*5); Normal360(SubIndex);
         if (I mod 3)=0 then E:=125 else E:=130;
         X1 := ChartCenter-Trunc(140*Sin(SubIndex*pi/180));
         Y1 := ChartCenter-Trunc(140*Cos(SubIndex*pi/180));
         X2 := ChartCenter-Trunc(E*Sin(SubIndex*pi/180));
         Y2 := ChartCenter-Trunc(E*Cos(SubIndex*pi/180));
         Moveto(X1,Y1);
         Lineto(X2,Y2);
      end;

      for I := 1 to 359 do // Mini Lines Every Degree
      if (I mod 5) = 0 then else
     begin
         SubIndex := Index+I; Normal360(SubIndex);
         X1 := ChartCenter-Trunc(140*Sin(SubIndex*pi/180));
         Y1 := ChartCenter-Trunc(140*Cos(SubIndex*pi/180));
         X2 := ChartCenter-Trunc(135*Sin(SubIndex*pi/180));
         Y2 := ChartCenter-Trunc(135*Cos(SubIndex*pi/180));
        Moveto(X1,Y1);
         Lineto(X2,Y2);
      end;
   end; // With
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
   ChartSize := Image1.Width;
   ChartCenter := Round(ChartSize/2);
   Index := 90;
   DrawDial360;
end;


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
Var I,E : Integer; EE, Index90, SubIndex90 : Real;
begin
   if PrintDialog1.Execute then begin
      PixelsInInchx := GetDeviceCaps(Printer.Handle, LOGPIXELSX); { Get Pixels per inch horizonally}
      PixelsInInchY := GetDeviceCaps(Printer.Handle, LOGPIXELSY); { Get Pixels per inch vertically}
      PixelsInCentX := Trunc(PixelsInInchx / 2.54);
      PixelsInCentY := Trunc(PixelsInInchY / 2.54);
      PageW := Printer.PageWidth;
      PageH := Printer.PageHeight;
      CenterPageX := PageW div 2;
      CenterPageY := (PageH div 2)-Trunc(3.5*PixelsInCentY);
      Try
         Printer.BeginDoc;
         Application.ProcessMessages; { Allow Drawing of abort box }
         With Printer.Canvas do begin
            Brush.Style := bsClear;
            Font.Name := 'AngsanaUPC';
            Font.Size := 16;
            TextOut(PixelsInCentX, PixelsInCentY, 'Test Printing with Delphi');

             if PixelsInInchX<300 then Pen.Width :=1 else Pen.Width := 3;
             Pen.Color := RGB ( 0, 0, 85);
            Ellipse(Trunc(CenterPagex-PixelsInCentx*0.3), Trunc(CenterPageY-PixelsInCentY*0.3),
            Trunc(CenterPagex+PixelsInCentx*0.3), Trunc(CenterPageY+PixelsInCentY*0.3));
            Ellipse(Trunc(CenterPagex-PixelsInCentx*6), Trunc(CenterPageY-PixelsInCentY*6),
           Trunc(CenterPagex+PixelsInCentx*6), Trunc(CenterPageY+PixelsInCentY*6));
            Ellipse(Trunc(CenterPagex-PixelsInCentx*5.0), Trunc(CenterPageY-PixelsInCentY*5.0),
            Trunc(CenterPagex+PixelsInCentx*5.0), Trunc(CenterPageY+PixelsInCentY*5.0));
         end; // with Printer

         With Printer.Canvas do begin

            for I:=1 to 12 do begin // 12 Main Lines
               SubIndex := Index+(I*30); Normal360(SubIndex);
               X1 := CenterPageX-Trunc(PixelsInCentX*6*Sin(SubIndex*pi/180));
               Y1 := CenterPageY-Trunc(PixelsInCentY*6*Cos(SubIndex*pi/180));
               X2 := CenterPageX-Trunc(PixelsInCentX*0.3*Sin(SubIndex*pi/180));
               Y2 := CenterPageY-Trunc(PixelsInCentY*0.3*Cos(SubIndex*pi/180));
               Case I of
                  3 : begin // First House
                     Pen.Color := RGB(0,0,255);
                  end;
                  12 : begin // Tenth House
                     Pen.Color := RGB(255,0,0);
                  end;
               else Pen.Color := ClPurple;
               end;
               Moveto(X1,Y1);
               Lineto(X2,Y2);


               X2 := CenterPageX-Trunc(PixelsInCentX*4.0*Sin((SubIndex-15)*pi/180));
               Y2 := CenterPageY-Trunc(PixelsInCentY*4.0*Cos((SubIndex-15)*pi/180));
               X2 := X2-Trunc((PixelsInCentX*0.5)/(PixelsInCentX*12)*(CenterPageX+(PixelsInCentX*6)-X2));
               Y2 := Y2-Trunc((PixelsInCentY*0.5)/(PixelsInCentY*12)*(CenterPageY+(PixelsInCentY*6)-Y2));

               if I in [3,6,9,12] then begin // Arrow on Square Point
                  X2 := CenterPageX-Trunc(PixelsInCentX*5.0*Sin((SubIndex+2)*pi/180));
                  Y2 := CenterPageY-Trunc(PixelsInCentY*5.0*Cos((SubIndex+2)*pi/180));
                  Moveto(X1,Y1); Lineto(X2,Y2);
                  X2 := CenterPageX-Trunc(PixelsInCentX*5.0*Sin((SubIndex-2)*pi/180));
                  Y2 := CenterPageY-Trunc(PixelsInCentY*5.0*Cos((SubIndex-2)*pi/180));
                  Moveto(X1,Y1); Lineto(X2,Y2);
               end;
            end;

            Pen.Color := RGB(255,0,64);
            for I:=0 to 3 do begin // Arrow at 4 of 45 Degree
               SubIndex := Index+45+(I*90); Normal360(SubIndex);
               X1 := CenterPageX-Trunc(PixelsInCentX*6*Sin(SubIndex*pi/180));
               Y1 := CenterPageY-Trunc(PixelsInCentY*6*Cos(SubIndex*pi/180));
               X2 := CenterPageX-Trunc(PixelsInCentX*5.0*Sin(SubIndex*pi/180));
               Y2 := CenterPageY-Trunc(PixelsInCentY*5.0*Cos(SubIndex*pi/180));
               Moveto(X1,Y1);
               Lineto(X2,Y2);
               X2 := CenterPageX-Trunc(PixelsInCentX*5.0*Sin((SubIndex+2)*pi/180));
               Y2 := CenterPageY-Trunc(PixelsInCentY*5.0*Cos((SubIndex+2)*pi/180));
               Moveto(X1,Y1); Lineto(X2,Y2);
               X2 := CenterPageX-Trunc(PixelsInCentX*5.0*Sin((SubIndex-2)*pi/180));
               Y2 := CenterPageY-Trunc(PixelsInCentY*5.0*Cos((SubIndex-2)*pi/180));
               Moveto(X1,Y1); Lineto(X2,Y2);
            end;

            for I:=1 to 71 do // Every 5 Degree
            if I in [6,9,12,18,24,27,30,36,42,45,48,54,60,63,66] then else
            begin
               SubIndex := Index+(I*5); Normal360(SubIndex);
               if (I mod 3)=0 then EE:=5.2 else EE:=5.5;
               X1 := CenterPageX-Trunc(PixelsInCentX*6*Sin(SubIndex*pi/180));
               Y1 := CenterPageY-Trunc(PixelsInCentY*6*Cos(SubIndex*pi/180));
               X2 := CenterPageX-Trunc(PixelsInCentX*EE*Sin(SubIndex*pi/180));
               Y2 := CenterPageY-Trunc(PixelsInCentY*EE*Cos(SubIndex*pi/180));
               Moveto(X1,Y1);
               Lineto(X2,Y2);
            end;
            for I := 1 to 359 do // Mini Lines Every Degree
            if (I mod 5) = 0 then else
            begin
               SubIndex := Index+I; Normal360(SubIndex);
               X1 := CenterPageX-Trunc(PixelsInCentX*6*Sin(SubIndex*pi/180));
               Y1 := CenterPageY-Trunc(PixelsInCentY*6*Cos(SubIndex*pi/180));
               X2 := CenterPageX-Trunc(PixelsInCentX*5.7*Sin(SubIndex*pi/180));
               Y2 := CenterPageY-Trunc(PixelsInCentY*5.7*Cos(SubIndex*pi/180));
               Moveto(X1,Y1);
               Lineto(X2,Y2);
            end;

         end;
         Printer.EndDoc;
         except
            on E: Exception do MessageDlg(E.Message, mtError, [mbok], 0);
        end;
      end;
   end;

end.


 

 สินค้าที่อาจเกี่ยวข้องจาก ร้านค้าออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โปรแกรมโหราศาสตร์

โปรแกรมโหราศาสตร์ยูเรเนียน Virgo07 วันที่ 08/10/2010   07:16:55 article
Virgo06 โปรแกรม โหราศาสตร์ยูเรเนียน วันที่ 04/03/2018   22:26:48 article
Demo/Freeware วันที่ 23/10/2017   19:37:57
Chayanan โปรแกรม โหราศาสตร์ไทย มาตรฐาน ตามแนวทางอาจารย์ ส. ไชยนันทน์ วันที่ 15/06/2009   21:43:10 article
ก้าวแรกการวาดภาพจานคำนวณให้ปรับขนาดตามหน้าต่างโปรแกรม (Delphi) วันที่ 05/08/2012   15:42:04
คำนวณ ดวงไทยนิรายนะ ด้วย Swiss Ephemeris วันที่ 04/08/2012   11:36:42 article
จุดประสงค์ของ Virgo Project วันที่ 04/08/2012   11:37:19 article
Delphi กับ Swiss Ephemeris วันที่ 04/08/2012   11:39:51 article
Open Source ทางเลือกใหม่ในการพัฒนา โปรแกรม โหราศาสตร์ (?) วันที่ 04/08/2012   11:41:02 article
สูตรการคำนวณ จันทร์ดับ – จันทร์เพ็ญ (New Moon – Full Moon) วันที่ 04/08/2012   11:43:18 article
แนะนำ Lazarus ผู้จะมาสวมรอย Delphi (?) วันที่ 04/08/2012   11:44:45 article
รวมข้อข้องใจ (FAQ) เกี่ยวกับ โปรแกรมโหราศาสตร์ ของนายโรจน์ วันที่ 04/08/2012   11:45:33 article
โปรแกรม โหราศาสตร์ ยูเรเนียน Virgo05 วันที่ 15/06/2009   21:56:17 article
โปรแกรม โหราศาสตร์ ยูเรเนียน Virgo04 วันที่ 15/06/2009   21:56:45 article
ว่าด้วย Source Code โปรแกรม โหราศาสตร์ วันที่ 04/08/2012   11:47:05 article
โปรแกรมตัวอย่าง การวาดและหมุน จานคำนวณ 360 องศา (Delphi) วันที่ 15/06/2009   22:00:22Copyright © 2010 All Rights Reserved.
| โหรา-ประวัติศาสตร์ | โหรา-ไอที | หลักโหรโดนใจ | บทความสมทบ | โหรา-โปรแกรม | ผู้จัดทำ/ผู้สนับสนุน | Site Map |

Custom Search


ติดต่อนายโรจน์ E-mail: webmaster@rojn-info.com
หรือ Mobile: 08-1697-3098
(อาจไม่สะดวกรับสายในบางเวลา)
ยังไม่เปิดสอนและไม่รับพยากรณ์เป็นส่วนตัว
กรุณาอย่าใช้โทรศัพท์หรือส่งอีเมล์มาขอดูดวง เพราะไม่มีเวลาตอบมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ โหราศาสตร์แนว อ.จรัญ พิกุล - AstroClassical.com HoraUranian.com ดูดวง
โหราศาสตร์กับเครื่องประดับ บ้านฮวงจุ้ย (fengshuihut.com) ตลาดวิชาฮวงจุ้ยและดวงจีน ผูกดวง/ยูเรเนียนออนไลน์ (MyHora.com)

รวมลิงค์ : เว็บอื่นๆ ที่น่าสนใจ
eXTReMe Tracker